Wet & Regelgeving

Conceptwetsvoorstel: terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Het wetsvoorstel Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten introduceert een nieuw toelatingsstelsel voor uitleners in Nederland. Het hoofddoel van deze wet is om de positie van ter beschikking gestelde arbeidskrachten te versterken, met specifieke aandacht voor arbeidsmigranten. Tevens beoogt de wet een gelijk speelveld te creëren tussen verschillende uitleners.

Belangrijkste Punten van de Wet

Uitleners mogen vanaf 1 januari 2026 alleen arbeidskrachten ter beschikking stellen als de Minister van SZW hen hiertoe heeft toegelaten. Opdrachtgevers mogen vanaf dat moment alleen nog arbeidskrachten inlenen van toegelaten uitleners. De uitlener moet aan de inlener aangeven welke arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld, en allebei moeten zij in hun administratie bijhouden welke arbeidskrachten bij de inlener werken.

  • Vereisten voor Toelating: Om toegelaten te worden, moeten uitleners aan verschillende voorwaarden voldoen, waaronder registratie in het Handelsregister, het indienen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor rechtspersonen, het storten van een waarborgsom van €100.000, en het overleggen van een inspectierapport dat voldoet aan specifieke normen.
  • Normenkader: Het normenkader waaraan uitleners moeten voldoen, wordt nader uitgewerkt in lagere wetgeving. Hierin komen onder andere verplichtingen zoals het naleven van de SNA-normen, het toepassen van gelijke beloning voor gelijk werk, het registreren van werkuren, het verstrekken van informatie over werkplekveiligheid, en het bieden van passende huisvesting aan arbeidsmigranten.
  • Periode van Toelating: Toelating wordt verleend voor een periode van vier jaar, waarbij regelmatige controles worden uitgevoerd om te verzekeren dat de uitlener blijft voldoen aan de gestelde voorwaarden.
  • Handhaving en Controle: De Arbeidsinspectie zal toezien op de naleving van de toelatingsplicht en kan onderzoeken uitvoeren bij zowel uitleners als inleners. Overtredingen kunnen leiden tot boetes.

Impact op Opdrachtgevers

  • De opdrachtgever mag alleen flexmedewerkers inlenen van een toegelaten uitlener en moet dus controleren of de uitlener staat ingeschreven in het toelatingsregister.
  • De opdrachtgever moet in zijn administratie opnemen welke flexmedewerkers aan hem ter beschikking zijn gesteld.
  • De opdrachtgever is verplicht schriftelijk de bij hem geldende arbeidsvoorwaarden en wijzigingen daarin door te geven die ook voor de flexmedewerker moeten worden toegepast. Hij moet daarbij ook aangeven hoe de flexmedewerker moet worden ingeschaald.
  • De opdrachtgever moet meewerken aan het registreren van de begin- en eindtijden van de door flexmedewerker gewerkte uren.
  • De opdrachtgever moet de uitlener informatie verstrekken over de veiligheid op de werkplek.
  • De opdrachtgever moet de Arbeidsinspectie toelaten voor onderzoek of de juiste arbeidsvoorwaarden worden toegepast.

Stand van Zaken

Het wetsvoorstel is in oktober 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd en moet nog worden goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Verdere uitwerking en verfijning van de wetgeving zal plaatsvinden in lagere regelgeving. Het concept normenkader ligt momenteel ter internetconsultatie tot 15 april.

 

 

Meer artikelen.