Wet & Regelgeving

Conceptwetsvoorstel: modernisering concurrentiebeding

Het voorgestelde wetsvoorstel beoogt het gebruik van het concurrentie-, relatie- en werknemersbeding te beperken tot situaties waarin dit werkelijk noodzakelijk is. Daarnaast streeft het ernaar om de belangen van zowel werkgevers als werknemers in balans te brengen door de modernisering van het concurrentiebeding.

Beperking van de Duur

Het voorstel beperkt de duur van het beding tot maximaal 1 jaar. Hierdoor wordt de impact op voormalige werknemers verminderd en hun bewegingsvrijheid na het dienstverband vergroot.

Opname van een Geografische Reikwijdte

Het beding moet een verplichte vermelding bevatten van de geografische reikwijdte, die per situatie kan verschillen en zelfs wereldwijd kan zijn indien nodig.

Uitbreiding van de Motivering

Bij het aangaan van het beding moet een verplichte motivering worden gegeven waarom er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is. Deze motivering moet specifiek zijn en gericht op de werknemer en zijn functie.

Vereisten voor een Effectief Concurrentiebeding

Bij het aangaan van het beding moeten de volgende elementen worden opgenomen:

  • De duur van het beding met een maximum van 12 maanden.
  • De geografische reikwijdte van het beding, die per geval kan worden bepaald en dus waar nodig ook wereldwijd kan zijn.
  • Een verplichte motivering van het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang, specifiek gericht op de werknemer en diens functie. Een algemene opsomming volstaat dus niet. Indien niet aan de bovengenoemde eisen wordt voldaan, wordt het beding nietig verklaard.

Afhandeling van het Concurrentiebeding bij Beëindiging van het Dienstverband

  • Bij het einde van het dienstverband moet de werkgever tijdig en schriftelijk aangeven hoe lang het beding van kracht blijft.
  • Na een beroep op het beding moet de werkgever altijd én tijdig een vergoeding betalen. Deze vergoeding bedraagt 50% van het laatstverdiende maandsalaris per maand en moet uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband worden betaald.
  • Uitzonderingen op de Vergoeding: De vergoeding is niet langer verschuldigd als het einde van het dienstverband het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Als de werknemer de voorwaarden uit het beding niet nakomt, of als er afwijkende afspraken zijn gemaakt in een beëindigingsovereenkomst.


Stand van Zaken

Dit concept wetsvoorstel ligt momenteel tot 15 april ter internetconsultatie.

 

Meer artikelen.