Wet & Regelgeving

Conceptwetsvoorstel: invoering meldplicht arbeidsongevallen

Het voorgestelde conceptwetsvoorstel beoogt een uitbreiding van de invoering meldplicht bij arbeidsongevallen. Momenteel moeten opdrachtgevers vóór de aanvang van het werk een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) verstrekken aan de uitzendonderneming. Deze verplichting wordt nu uitgebreid.

Uitbreiding informatieverplichting opdrachtgever

Op dit moment moet een opdrachtgever voordat een uitzendkracht bij hem aan het werk gaat een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) verstrekken aan de uitzendonderneming. Deze verplichting wordt uitgebreid. Naast de RI&E moet de opdrachtgever ook een overzicht verstrekken met de arbeidsongevallen die in de afgelopen vijf jaar bij hem hebben plaatsgevonden op de plek waar de uitzendkracht gaat werken. Het gaat hier om arbeidsongevallen waarvoor een meldingsplicht geldt of die tot verzuim hebben geleid van meer dan drie werkdagen. De uitzendonderneming moet dit overzicht doorgeven aan de uitzendkracht die ter beschikking gesteld wordt. Als de opdrachtgever het overzicht niet verstrekt, kan hem een boete worden opgelegd door de Arbeidsinspectie.

Nieuwe Verplichtingen

  • Melden van Arbeidsongevallen: De opdrachtgever moet alle uitzendondernemingen die uitzendkrachten op de werkplek hebben, informeren over elk arbeidsongeval, ongeacht wie het slachtoffer is. Als de opdrachtgever dit verzuimt, kan ook hier een boete worden opgelegd.
  • Dubbele Meldplicht: Naast de huidige meldplicht voor opdrachtgevers, zal ook de uitzendonderneming waarvan de uitzendkracht betrokken is bij een ernstig of dodelijk arbeidsongeval deze moeten melden bij de Arbeidsinspectie. Dit geldt echter niet als de uitzendonderneming pas na drie maanden of later op de hoogte raakt van het ongeval.
  • Vergewisverplichtingen Uitzendonderneming: De uitzendonderneming moet voor aanvang van het werk controleren of de opdrachtgever adequate voorlichting en instructies geeft voor een veilige werkomgeving. Ook mag de uitzendonderneming geen uitzendkrachten meer ter beschikking stellen als er een arbeidsongeval op de werkplek heeft plaatsgevonden, tenzij de veiligheid en gezondheid zijn geborgd.

Impact voor Opdrachtgevers

Wat betekent dit voor onze opdrachtgevers?

  • Opdrachtgevers moeten eerdere arbeidsongevallen melden voordat de terbeschikkingstelling begint.
  • Zorg voor goede voorlichting en instructies aan uitzendkrachten.
  • Informeer de uitzendonderneming bij een arbeidsongeval.

Stand van Zaken

Dit betreft een concept wetsvoorstel dat momenteel voor internetconsultatie ligt. Het kan inhoudelijk nog wijzigen voordat het aan de Tweede en Eerste Kamer wordt voorgelegd.

 

 

 

Meer artikelen.