Wet & Regelgeving

Conceptwetsvoorstel: verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie

Het voorgestelde conceptwetsvoorstel heeft tot doel om duidelijkheid te scheppen over wanneer iemand als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) wordt beschouwd en wanneer als werknemer, met als belangrijkste doel het tegenhouden van schijnzelfstandigheid. Dit wordt gedaan door de introductie van een rechtsvermoeden van werknemerschap en een duidelijk toetsingskader.

Toetsingskader

Het toetsingskader bestaat uit de volgende drie elementen:

 • A = Werkinhoudelijke Aansturing
 • B = Organisatorische Inbedding
 • C = Eigen Rekening en Risico

De elementen A en B duiden erop dat sprake is van een gezagsverhouding en dus een dienstverband. Element C is een contra indicatie en staat juist voor eigen ondernemerschap en de afwezigheid van een gezagsrelatie. Daarbij geldt dat voor de beoordeling wordt gekeken naar de feitelijke omstandigheden en niet naar wat partijen op papier zijn overeengekomen.

Indicaties per Element

 • Element A: Werknemers ontvangen aanwijzingen en instructies en worden gecontroleerd door de werkgever.
 • Element B: De werkzaamheden vinden plaats binnen het organisatorisch kader van de werkgever, behoren tot de kernactiviteit en worden door andere werknemers verricht.
 • Element C: De werkende draagt financiële risico’s, is verantwoordelijk voor eigen gereedschap en heeft specifieke vaardigheden. Ook treedt hij/zij zelfstandig naar buiten en de opdracht is van korte duur of omvat een beperkt aantal uren per week.

Wanneer A en B zwaarder wegen dan C dan is sprake van een dienstverband. Weegt C zwaarder dan A en B samen, dan is er geen dienstverband en dus sprake van een zzp’er. Bij deze weging wordt alleen gekeken naar de feitelijke arbeidsrelatie tussen partijen. Pas als A en B samen evenveel wegen als C, wordt bij de weging betekenis toegekend aan kenmerken van de werkende die de arbeidsrelatie overstijgen, deze worden aangeduid als C+. Het gaat dan om de vraag of de werkende zich doorgans als zzp’er of als werknemer gedraagt buiten de relatie tussen de werkende en de werkgevende.

Hieronder vindt u de voorbeeld kenmerken van een ZZP’er om de arbeidsrelatie te verduidelijken:

 • de acquisitie die de werkende verricht;
 • het aantal opdrachtgevers dat de werkende heeft;
 • de bedrijfsinvesteringen die de werkende heeft gedaan;
 • inschrijving in de Kamer van Koophandel en de afdracht van BTW;
 • het gebruik van fiscale voordelen en faciliteiten van het ondernemerschap.

In lagere wetgeving worden nadere regels opgenomen hoe de elementen A, B en C moeten worden ingevuld.

Tarief voor Rechtsvermoeden

Wanneer wordt gewerkt met een tarief van ten hoogste € 32,24 per uur, dan wordt ervan uitgegaan dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt het rechtsvermoeden werknemerschap geïntroduceerd. Het tarief waaraan wordt getoetst wordt jaarlijks geïndexeerd.

Stand van Zaken

Het conceptwetsvoorstel is voorgelegd voor internetconsultatie en heeft een recordaantal reacties opgeleverd. Er lijkt echter weinig draagvlak te zijn. Het wetsvoorstel kan daarom nog wijzigingen ondergaan voordat het aan de Tweede en Eerste Kamer wordt voorgelegd. Verwacht wordt dat met name het inbeddingscriterium en ondernemerschap nog worden verduidelijkt voordat het definitief wordt ingediend.

Meer artikelen.